Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2024/2025. nevelési évre vonatkozóan:

  • 2024. április 25. (csütörtök) 08:00 órától 17:00 óráig,
  • 2024. április 26. (péntek) 08:00 órától 17:00 óráig.

A beiratkozás helye: Mezőberény, Luther u. 9.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • orvosi igazolás,
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló hatósági igazolvány.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekek számára intézményünk kis létszámú „mini” csoportot indít.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Mezőberény esetében a Békési Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A Katicabogár Evangélikus Óvoda alapító okirata szerint nevelheti a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján integráltan nevelhető mozgásszervi, értelmi fogyatékos (enyhe) vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, gyermekeket.

Az óvoda felvételi körzete Mezőberény város és környéke.

Az intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Szűcs-Wagner Gabriella óvodavezető